طرح دسته چک صیادی

لطفا جهت تهیه محصولات با طرح دسته چک صیادی، فرم زیر را پر نمایید.

اطلاعات هویتی
مشخصات کالا
اطلاعات سکونتی و شغلی
اطلاعات مربوط به معرف اول
اطلاعات مربوط به معرف دوم
اطلاعات شخص ثالث
تصاویر روی چک ها
تصاویر پشت چک ها
فاکتور و گواهی ثنا